[Hot News] Thay đổi tên gọi của một số loại thị thực tại UK
John Nguyen |

[Hot News] Thay đổi tên gọi của một số loại thị thực tại UK

Vào ngày 07/04/2021, bô phận thị thực và nhập cư vương quốc Anh (UK Visas and Immigration) đã thông báo chính thức về việc đổi tên gọi của các một số loại thị thực. EP legal UK đã cập nhật về việc thay đổi tên mới của các loại thị thực quan trọng từ website của chính phủ Anh như sau:

 

Nguồn: website chính phủ Anh