William Cheung

William Cheung

Head of Conveyancing and Consultant

Tel: (+44) (0) 121 778 1188
Email: Will.cheung@eplegal.uk

William là Trưởng bộ phận Truyền tải và Tư vấn.

William là Trưởng bộ phận Bất Động Sản và là một Cố vấn cấp cao.

Ông đã thành lập Bộ phận Bất Động Sản trước khi công ty đổi thành EP Legal Limited và đã thiết lập một mạng lưới Khách hàng thông qua các đề xuất và tiếp thị các dịch vụ của chúng tôi.

William có kinh nghiệm đáng kể trong việc mua bán đất đai đã đăng ký và chưa đăng ký, thế chấp, chuyển nhượng vốn cổ phần và mua bất động sản Xây dựng mới. Kinh nghiệm của William cũng bao gồm tất cả các khía cạnh của Giao dịch tài sản thương mại.

Download CV
Upload Image...